میتوتان

محصولات Mitotane بصورت تجاری در قالب قرص (Lysodren) موجود است. این ماده در سال 2010 در بسیاری از کشورها تأیید شد. ساختار و خواص میتوتان یا 1-کلرو-2- (2,2،1-دی کلرو-4- (14-کلروفنیل) اتیل) بنزن (C10H4Cl320.041 ، Mr = 01 g/mol) یک مشتق است از یک حشره کش اثرات میتوتان (ATC L23XXXNUMX) دارای اثر سمیت سلولی بر غدد فوق کلیوی است و همچنین ممکن است باعث مهار آدرنال بدون تخریب سلولی شود. … میتوتان