فواید سلامتی یوگا

امروز او می داند ریاضت، چه او هرگز در مورد آن مطالعه کرده باشد ، در مورد آن شنیده است ، یا حتی در یک دوره شرکت کرده است. اما این دقیقاً در کجا انجام می شود ریاضت از چیست و چیست؟ کلمه یوگا از زبان سانسکریت آمده و به معنای "بستن یا یوغ بستن" است اما همچنین می تواند به معنی "اتحاد" باشد.

ریاضت منشا آن هند است و صدها سال وجود داشته است. این در درجه اول یک دیدگاه فلسفی و معنوی از زندگی است ، که باید یوگی را به آرامش درونی ، تمرکز ، هوشیاری و در نهایت به روشنگری برساند. این فلسفه با نگرشهای هندو ارتباط نزدیک دارد.

یوگا مبتنی بر ارکان معنوی و ذهنی است اما همچنین بر اساس تمرینات بدنی و تفکر، بنابراین ذهن و فلسفه و بدن را متحد می کند. گرایش ها و اشکال مختلف ، پیشرفت های قدیمی و جدید یوگا وجود دارد. یوگایی که ما در اینجا در دنیای غرب می شناسیم معمولاً ارتباط چندانی با آموزه ها و نگرش های واقعی معنوی ندارد و بیشتر بر روی سلامت و جنبه های جسمی به ویژه برای مثال در یوگای هاتا این مورد وجود دارد.

یوگا و سلامتی

یوگا ذهن و بدن را متحد می کند. از یک طرف ، یوگا جنبه آرامش بخشی مراقبه ای دارد ، که باید تمرین کننده را به سمت درونی سوق دهد تعادل و صلح او از خود و بدنش آگاه می شود ، می تواند کاهش استرس و تنش و مرکز خود را پیدا کنید.

این اتفاق می افتد از طریق تفکر بلکه از طریق خاص تمرینات تنفسی، که اثر آرام بخشی بر ارگانیسم ما دارند. امروزه ، مردم همچنین از جنبه های جسمانی یوگا استفاده ویژه می کنند تا از آن به عنوان یک نوع استفاده کنند سلامت-ترویج آموزش. یوگا از طریق آساناهای خود (تمرینات بدنی) باعث تقویت عضلات ، به ویژه عضلات عمیق و تثبیت کننده شکم و پشت می شود ، مناطق مشکل دار که به ویژه در کارهای اداری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

تقویت و ثبات هسته در یوگا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین با حرکات بیرون زده ملایم تحرک نیز بهبود می یابد. بدن انعطاف پذیرتر و انعطاف پذیرتر می شود. یوگا به طور خاص در نظر گرفته می شود سلامت-محرک سازی و دوره ها نیز توسط شرکت های بیمه درمانی پشتیبانی می شوند.