سرخس کرم

گیاه ساقه

Dryopteridaceae ، سرخس واقعی کرم.

داروی دارویی

  • Filicis herba - سرخس کرم (همچنین filix herba).
  • Filicis maris rhizoma - ریشه سرخس کرم.

آماده سازی

Filicis tinctura ، تنه سرخس کرم (همچنین Filix tinctura).

موارد مصرف

در طب عامیانه و جایگزین.