گیلاس زمستانی (Withania Somnifera): تعاملات

طبق WHO (جهانی) سلامتی سازمان) داده ها ، بلعیدن زغال اخته ممکن است اثرات باربیتوراتها و اثرات دیازپام و کلونازپام.