امید به زندگی در مرحله ترمینال چیست؟ | مرحله نهایی COPD

امید به زندگی در مرحله ترمینال چیست؟

امید به زندگی برای مرحله نهایی COPD به عوامل دیگری از جمله وجود بیماری های دیگر و وجود عوامل خطر بستگی دارد (به عنوان مثال ، ادامه دارد) نیکوتین مصرف). موفقیت در درمان نیز نقشی تعیین کننده دارد. وقوع تشدید نیز در تعیین امید به زندگی نقش تعیین کننده ای دارد.

تشدیدهای مکرر در مرحله آخر COPD می تواند تهدید کننده زندگی و کشنده باشد. امید به زندگی یک COPD در مرحله نهایی به دلیل عواملی که در بالا ذکر شد ، نمی توان به صورت کلی بیان کرد.