چه چیزی در این مورد خطرناک است؟ | سودوکولین استراز

چه چیزی در این مورد خطرناک است؟

خطرناک نبود سودوکولین استراز است که عمدتا در عملیاتی انجام می شود تمدد اعصاب عضلات با این حال ، فقط در صورتی خطرناک است که تشخیص داده نشود تنفس از سر نمی گیرد به طور معمول ، وضعیت بیدار شدن توسط متخصصان بیهوشی ، بیهوشی بسیار دقیق کنترل می شود.

در صورتی که تنفس از سر گرفته نشود ، بیمار همچنان تهویه مصنوعی می کند. بنابراین خطر برای بیمار در این شرایط نسبتاً کم است. اگر کمبود سودوکولین استراز مشخص باشد ، می توان دوز دارو را بر این اساس کاهش داد.