احتباس آب (ادم): آزمایش های تشخیصی

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی، و واجب تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • الکتروکاردیوگرام (ECG ؛ ضبط فعالیت الکتریکی قلب عضله) - برای بیماری قلبی / آریتمی مشکوک.
  • اکوکاردیوگرافی (اکو ؛ قلب سونوگرافی) - برای بررسی عملکرد میوکارد (عضله قلب) / دریچه قلب.
  • اشعه ایکس قفسه سینه (قفسه سینه اشعه ایکس /قفسه سینه) ، در دو صفحه - برای جلوگیری از احتقان ریوی (ریه احتقان) ، بیماری های مصرفی مانند مرض سل or بیماری های تومور.
  • تست عملکرد ریوی
  • سونوگرافی شکم (سونوگرافی معاینه اندام های شکمی) - اگر کلیه/کبد بیماری مشکوک است
  • توموگرافی کامپیوتری (CT) شکم (CT شکمی) - برای کلیه مشکوک /کبد بیماری ها ، بیماری های مصرفی.
  • تصویربرداری رزونانس مغناطیسی از شکم (MRI شکم) - در کلیه مشکوک /کبد بیماری ها ، بیماری های مصرفی.
  • فلبوگرافی (تصویربرداری از وریدها توسط ماده حاجب در یک اشعه ایکس معاینه) - برای حذف کردن ترومبوز (بیماری عروقی که در آن الف خون لخته (ترومبوز) در یک رگ تشکیل می شود).
  • تجزیه و تحلیل امپدانس الکتریکی (اندازه گیری محفظه های بدن / ترکیب بدن) - برای تعیین چربی بدن ، بدن خارج سلول توده (خون و مایع بافتی) ، سلول بدن توده (توده عضلانی و عضوی) و کل بدن آب شامل شاخص توده بدن (BMI ، شاخص توده بدن) و نسبت دور کمر به باسن (THV).