آتروفی ولووژینال ، سندرم یائسگی دستگاه تناسلی: جراحی درمانی

جراحی درمان برای آتروفی ولووژینال و دستگاه ادراری تناسلی نشان داده شده است يائسگي سندرم فقط برای بی اختیاری ادرار (ضعف مثانه) پس از عدم موفقیت در سایر اقدامات درمانی.

s. بی اختیاری ادرار: درمان جراحی فصل.