آتروفی ولووژینال ، سندرم یائسگی دستگاه تناسلی: آزمایش های تشخیصی

اجباری تشخیص دستگاه پزشکی.

ولوا / واژن

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخچه پزشکی, معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی و واجب تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

مجرای ادرار / مثانه