ویتامین K: گروه های خطرناک

گروه های خطر کمبود ویتامین K شامل افرادی است که: