نخاع رویشی | ماده سفید نخاع

نخاع رویشی

مسیر رویشی: مسیرهای رویشی وظیفه کنترل فرآیندهای ناخودآگاه مانند هضم ، تعریق ، خون فشار و غیره

  • Fasciculus longitudinalis خلفی (بسته طولی خلفی) این مسیر از هیپوتالاموس به سلولهای عصبی رویشی ، از آنجا که روده ها ، اندام های تناسلی و غیره را عصب می دهد (کنترل می کند) غدد عرق از پوست