بی اختیاری ادرار: پیشگیری

برای جلوگیری از بی اختیاری ادرار (ضعف مثانه) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

 • مصرف مواد محرک
  • الکل
 • فعالیت بدنی
  • فشارهای جسمی
 • وضعیت روانی - اجتماعی
  • استرس روانی
 • اضافه وزن (BMI ≥ 25 ؛ چاقی) - وابستگی به نوع بی اختیاری تقسیم می شود:
  • بی اختیاری ادرار مخلوط برای ثبت (52٪ +) ،
  • خالص فشار or بی اختیاری urge (به ترتیب 33 and و + 26؛ ، هر کدام در هر 5 امتیاز BMI).

عوامل پیشگیری (عوامل محافظتی)