بیضه نزول نکرده (بیضه Maldescensus): یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

ناهنجاری های مادرزادی ، ناهنجاری ها و ناهنجاری های کروموزومی (Q00-Q99).

  • بیضه کشویی (retentio testis prescrotalis ؛ بیضه گلایدر).
  • اکتوپی بیضه
  • بیضه های آونگ ("بیضه های قابل برگشت")
  • Retentio testis inguinalis (بیضه مغبنی ؛ retentio testis inguinalis ؛ ”رمزنگاری").
  • شکم احتباس شکم (بیضه شکمی ؛ Retentio بیضه شکمی ؛ ”رمزنگاری").