تومور مارکر CA 19-9: معنی آن چیست

CA 19-9 دقیقا چیست؟

CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) به اصطلاح گلیکوپروتئینی است، یعنی پروتئینی که بقایای قند به آن متصل است. از طریق صفرا دفع می شود. این همچنین توضیح می دهد که چرا استاز صفرا منجر به افزایش سطح CA 19-9 می شود.

چه زمانی نشانگر تومور CA 19-9 افزایش می یابد؟

مقدار آستانه CA 19-9 حدود 37 U/ml (= واحد در میلی لیتر) است. با این حال، مقدار آستانه می تواند با روش های مختلف اندازه گیری متفاوت باشد. بیش از مقدار مجاز عمدتاً در سرطان های زیر یافت می شود:

 • سرطان لوزالمعده (سرطان پانکراس)
 • سرطان معده (کارسینوم معده)
 • سرطان روده بزرگ (کارسینوم کولون)
 • سرطان رکتوم (کارسینوم رکتوم)
 • سرطان کبد (سرطان کبد)
 • سرطان مجرای صفراوی (سرطان مجرای صفراوی)
 • التهاب پانکراس (پانکراتیت)
 • التهاب کیسه صفرا (کوله سیستیت)
 • التهاب مجاری صفراوی
 • سنگ کیسه صفرا (کله لیتیازیس یا کلدوکولیتیازیس)
 • التهاب مزمن کبد (هپاتیت مزمن)
 • سیروز کبدی
 • فیبروز کیستیک (فیبروز کیستیک)

تعیین تومور مارکر چقدر مفید است؟

در مورد سرطان پانکراس (کارسینوم پانکراس)، نشانگر تومور اهمیت بالایی دارد: حتی با تومورهای کوچک (قطر کمتر از 3 سانتی متر)، حدود نیمی از بیماران مقدار CA 19-9 را نشان می دهند. در مورد تومورهای بزرگتر، این رقم به 90 درصد از کل بیماران می رسد.

با این حال، در مورد سرطان مجاری صفراوی، معده، و روده بزرگ و راست روده، این آزمایش کاملاً حساس نیست. با این حال، مانند بسیاری از نشانگرهای تومور، CA 19-9 به عنوان تنها تست غربالگری سرطان مناسب نیست. با این حال، تعیین مقادیر در طول دوره بیماری مفید است، به عنوان مثال برای نظارت بر موفقیت یک درمان.