تریکومونا: پیشگیری

برای جلوگیری از عفونت تریکوموناد ، باید به کاهش توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

 • انتقال جنسی
  • هرزگی (تماس جنسی با شریک های مختلف نسبتاً مکرر در حال تغییر).
  • تن فروشی
  • مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند (MSM).
  • تماس های جنسی در کشور تعطیلات
  • کمیسیون محافظت نشده (کاندوم 100٪ در برابر انتقال محافظت نمی کند ، اما باید به طور پیشگیرانه استفاده شود).
 • اقدامات جنسی با احتمال زیاد آسیب مخاطی (به عنوان مثال ، رابطه مقعدی محافظت نشده).
 • بسیار نادر: استحمام در حرارت غیرکلرینه آب، حوله ، لباس شنا (در کودکان خردسال).