تریامترن

محصولات

مواد مخدر حاوی تریامترن در بسیاری از کشورها دیگر در بازار وجود ندارد. تریامترن در Diucomb ، Diuricomplex ، Dyazide ، Dyrenium و Dyrenium compositum ، کپسول (+ بنزتیازید).

ساختار و خواص

تریامترن (سی12H11N7، Mr = 253.3 گرم در مول)

اثرات

تریامترن (ATC C03DB02) با مهار ادرار آور است سدیم جذب مجدد در توبول دیستال.

موارد مصرف

ادم ، شریانی فشار خون.