حمله ایسکمیک گذرا: درمان جراحی

سفارش 1

  • اگر علت TIA تصلب شرایین باشد (آترواسکلروز، تصلب شرایین) از شریان کاروتید، باید توسط TEA ترمیم شود (ترومبوآندارترکتومی ؛ پوست از شریان) یا PTA (آنژیوپلاستی ترانس لومینال از طریق پوست ؛ گسترش تنگی با کمک کاتتر).