رباط های پاره شده - تمرین 5

لانژ: از حالت ایستاده ، یک لانگ طولانی را به جلو با آسیب دیده انجام دهید پا. زانو نباید فراتر از نوک پا باشد. در همان زمان ، زانوی پشت به زمین پایین می آید.

در حالت پایین می توانید حرکات کوچک ضربان را انجام دهید یا خود را به حالت ایستاده برگردانید. زانوی جلو باید در حین تمرین دائماً ثابت بماند و نباید از پهلو منحرف شود. 3 15 XNUMX درست کنید.

در هر طرف بازگشت به مقاله ورزش در صورت آسیب به قسمت داخلی /رباط خارجی زانو مفصل