گزانتین: عملکرد و بیماری ها

زانتین به عنوان یک واسطه در تجزیه نوکلئوتیدهای پورین به اسید اوریک تشکیل می شود. بنابراین، یک مولکول مرکزی را در زمینه متابولیسم اسید نوکلئیک نشان می دهد. هنگامی که تجزیه گزانتین مختل می شود، به اصطلاح گزانتینوری رخ می دهد. گزانتین چیست؟ زانتین یک محصول میانی در تجزیه پورین در ارگانیسم است. مهمترین ترکیبات اولیه… گزانتین: عملکرد و بیماری ها