عملکرد Windbox: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

عملکرد ویندکسل فرآیندی است که در آن شریان ها اختلاف فشار بین سیستول و دیاستول قلب را کاهش می دهند. این اثر به حفظ فشار خون و کاهش استرس قلبی کمک می کند. آترواسکلروز می تواند شریان ها را در انجام عملکرد بادگیر خود با مشکل مواجه کند یا حتی آن را از بین ببرد. تابع Windkessel چیست؟ عملکرد ویندکسل … عملکرد Windbox: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها