درمان سیستمیک: رویکرد، اثرات و تناسب

درمان سیستمیک چیست؟ درمان سیستمیک افراد را به عنوان بخشی از یک سیستم می بیند. همه افراد در یک سیستم مستقیماً به هم مرتبط هستند - برای مثال در یک خانواده، شراکت، مدرسه یا محل کار. بنابراین تغییرات در یک سیستم بر همه اعضا تأثیر می گذارد. روابط ناکارآمد یا الگوهای ارتباطی نامطلوب در سیستم می تواند بر سلامت روانی افراد تأثیر بگذارد. درمان سیستمیک: رویکرد، اثرات و تناسب