پدیده Westphal-Piltz: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

پدیده وستفال-پیلتز یک واکنش بسته شدن درپوش است که در آن مردمک چشم منقبض می شوند. این بیماری همراه با پدیده بل رخ می دهد و برای تشخیص افتراقی در اختلالات حرکتی مردمک استفاده می شود. پدیده وستفال-پیلتز چیست؟ پدیده Westphal-Piltz یک واکنش بسته شدن درپوش است که در آن اندازه مردمک چشم کاهش می یابد. پدیده وستفال-پیلتز مشخصه… پدیده Westphal-Piltz: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها