وقتی نمی توانید ادامه دهید: دستگیری هنگام تولد

در هنگام توقف زایمان ، دیگر دهانه رحم یا ورود کودک به لگن مادر وجود ندارد. اغلب ، تغییر وضعیت ، تمرینات آرامش بخش یا پیاده روی برای پایان دادن به دستگیری کافی است. اگر این کافی نیست ، یک عامل اکسیتوسیک متصل می شود یا سزارین انجام می شود. چه باید کرد… وقتی نمی توانید ادامه دهید: دستگیری هنگام تولد