عملکرد حرکتی ارادی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

یک عمل حرکتی نتیجه تعامل بین فرآیندهای شناختی، حرکتی و حسی است. اعمال ارادی، به نوبه خود، به طور شماتیک از یک توالی حرکتی تکمیل شده ناشی می شوند. اگر مثلاً فلج در فرد رخ دهد یا حرکات او کنترل نشده باشد، عمل حرکتی ارادی مختل می شود. این به خاطر عضلات آسیب دیده نیست، بلکه به دلیل … عملکرد حرکتی ارادی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها