جنبش پرز: عملکرد ، نقش و بیماری ها

حرکات پرز در روده کوچک انجام می شود. ارتفاعات انگشتی شکل مخاط در آنجا قرار دارد. به این پرزها می گویند. حرکات پرز چیست؟ حرکات پرز در داخل روده کوچک انجام می شود. ارتفاعات انگشتی شکل مخاط در آنجا قرار دارد. به این پرزها می گویند. مخاط روده کوچک (مخاط روده) دوازدهه را می پوشاند، … جنبش پرز: عملکرد ، نقش و بیماری ها