اوروگرافی: تعریف، دلایل، روش

اوروگرافی چیست؟ در طول اوروگرافی، پزشک از معاینه اشعه ایکس برای تجسم مجاری ادراری استفاده می کند. اینها عبارتند از لگن کلیه حالب (حالب) مثانه مجرای ادرار (مجرای ادرار) کلیه ها و حالب ها به عنوان دستگاه ادراری فوقانی، مثانه و مجرای ادرار به عنوان دستگاه ادراری تحتانی شناخته می شوند. این اندام ها در … اوروگرافی: تعریف، دلایل، روش