Tick ​​Tongs: برنامه ها و مزایای بهداشتی

از فورسپس کنه برای حذف مکانیکی کنه از پوست میزبان استفاده می شود. هرچه زودتر از انبر کنه استفاده شود ، خطر عفونت از کنه کمتر می شود. انبر کنه چیست؟ فورسپس تیک نام دستگاهی است که برای از بین بردن کنه هایی که به پوست گاز گرفته اند استفاده می شود… Tick ​​Tongs: برنامه ها و مزایای بهداشتی