آیا اجازه دارید با سرماخوردگی پرواز کنید؟ - شما باید این را در نظر بگیرید

مقدمه در ماه های زمستان سرماخوردگی شایع است. اگر سرماخوردگی نزدیک به زمان پرواز برنامه ریزی شده رخ دهد ، این سال مطرح می شود که آیا هنوز برای پرواز مناسب است یا خیر. تا زمانی که تب ایجاد نشود یا سایر بیماریهای ثانویه جدی وجود نداشته باشد ، معمولاً هنگام سرماخوردگی می توان پرواز کرد. اگر آنجا … آیا اجازه دارید با سرماخوردگی پرواز کنید؟ - شما باید این را در نظر بگیرید

از قبل چه کاری می توانم انجام دهم تا بتوانم با سرماخوردگی پرواز کنم؟ | آیا اجازه دارید با سرماخوردگی پرواز کنید؟ - شما باید این را در نظر بگیرید

چه کاری می توانم از قبل انجام دهم تا بتوانم با سرماخوردگی پرواز کنم؟ در صورت سرماخوردگی یا احساس فشار در ناحیه بینی یا پیشانی ، درمان با اسپری بینی ضد احتقان یا قطره بینی می تواند از قبل انجام شود. اینها منجر به تورم ضد احتقان مخاط بینی می شوند ،… از قبل چه کاری می توانم انجام دهم تا بتوانم با سرماخوردگی پرواز کنم؟ | آیا اجازه دارید با سرماخوردگی پرواز کنید؟ - شما باید این را در نظر بگیرید