آستانه کوشینگ

تعریف آستانه کوشینگ میزان گلوکوکورتیکوئیدها (به عنوان مثال کورتیزون) را که در قالب یک دارو تجویز می شود و توسط آنها تصویر بالینی بیماری کوشینگ ایجاد می شود ، توصیف می کند. از آنجا که این سندرم کوشینگ واقعی نیست ، سندرم کوشینگ نامیده می شود. نحوه ایجاد این بیماری توسط یک دارو نیز… آستانه کوشینگ

با عبور از آستانه کوشینگ چه اتفاقی می افتد؟ | آستانه کوشینگ

وقتی از آستانه کوشینگ عبور کرد چه اتفاقی می افتد؟ اگر آستانه کوشینگ یک بار فراتر رود ، معمولاً هیچ پیامدی مستقیم قابل انتظار نیست. از آنجا که سندرم کوشینگ یک بیماری مزمن است ، بعید است که مصرف بیش از حد دوز باعث ایجاد علائم شود. عبور طولانی مدت از آستانه کوشینگ مشکل ساز می شود. این احتمال را بسیار افزایش می دهد… با عبور از آستانه کوشینگ چه اتفاقی می افتد؟ | آستانه کوشینگ