اختلالات تفکر: علل ، درمان و کمک

اختلالات تفکر را می توان به اختلالات تفکر رسمی و محتوا تقسیم کرد. آنها نشان دهنده بیماریهای مستقل نیستند ، اما در زمینه اختلالات روانی ، بیماریهای عصبی یا سندرمهای فردی رخ می دهند. درمان اختلال فکری به بیماری زمینه ای بستگی دارد. اختلالات فکری چیست؟ اختلالات تفکر نشان دهنده ناهنجاری های روانی هستند که می توانند در… اختلالات تفکر: علل ، درمان و کمک