آرزو برای ممنوع: مواد اعتیاد آور و اسرار آنها

به طور منظم ، وزارت بهداشت فدرال آمار و مطالعاتی را ارائه می دهد که وضعیت معتادان و افراد در معرض خطر اعتیاد را در آلمان نشان می دهد. این امر عمدتاً به این دلیل است که پیامدهای اعتیاد به مواد مخدر و سایر وسایل بار سنگینی بر سیستم بهداشت و اقتصاد است. در مجموع گفته می شود که… آرزو برای ممنوع: مواد اعتیاد آور و اسرار آنها