اجبار کمال: وقتی کمال گرایی شما را ناخوشایند می کند

کمال گرایی یک رفتار اجباری است که جایی برای خطا نمی گذارد. هم برای محیط زیست و هم برای فرد زجرآور است. حتی اگر تلاش کنند، نمی توانند در مقابل آن قرار بگیرند. اغلب ترس ها یا عقده های حقارت پشت آن پنهان می شوند. افراد کمال گرا نمی توانند خود به خود عمل کنند و باید هر یک از اقدامات خود را دقیقاً برنامه ریزی کنند. اشتباهات … اجبار کمال: وقتی کمال گرایی شما را ناخوشایند می کند