شریان مزانتریک برتر: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان مزانتریک فوقانی نامی است که به شریان احشایی فوقانی گفته می شود. خون را در چند ناحیه مهم بدن تأمین می کند. شریان مزانتریک برتر چیست؟ شریان مزانتریک فوقانی شریان احشایی فوقانی است. این نشان دهنده یک شاخه جفت نشده از آئورت است. این شعبه دقیقاً پشت خروجی… شریان مزانتریک برتر: ساختار ، عملکرد و بیماری ها