شريان فك بالا: ساختار ، عملكرد و بيماري ها

شریان فک بالا جفت شده نشان دهنده ادامه طبیعی شریان کاروتید خارجی از محل اتصال شریان سطحی زمانی است. شریان فک بالا را می توان به سه قسمت تقسیم کرد و در ناحیه پایانی خود با سایر عروق شریانی که از شریان صورت سرچشمه می گیرد ، ارتباط برقرار کرد. وظیفه آن تأمین بخشی از… شريان فك بالا: ساختار ، عملكرد و بيماري ها

سرخرگ گیجگاهی سطحی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان سطحی زمانی آخرین قسمت فوقانی شریان کاروتید خارجی در انسان است. شریان سطحی زمانی خون را به نیمه بالای سر تأمین می کند و از گوش تا شقیقه امتداد می یابد. شریان گیجگاهی سطحی جایی است که معمولاً نبض در ناحیه زیگوماتیک گرفته می شود. چیست … سرخرگ گیجگاهی سطحی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها