متابولیسم قند: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

متابولیسم قند واژه مترادف متابولیسم کربوهیدرات است. این شامل کلیه فرآیندهای جذب، تبدیل، سنتز و استفاده از قندهای ساده و چندگانه در بدن است. یک اختلال رایج در متابولیسم کربوهیدرات به نام دیابت شناخته می شود. متابولیسم قند چیست؟ کبد اندام مرکزی متابولیسم کربوهیدرات را نشان می دهد، به خصوص که … متابولیسم قند: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها