عروق پالاتین صعودی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان پالاتین صعودی از شریان صورت منشعب می شود. وظیفه آن تأمین خون اکسیژن دار به لوزه پالاتین (tonsilla palatina) و همچنین کام نرم (pallatum molle) و غدد پالاتین (glandulae palatinae) است. شریان پالاتین صعودی چیست؟ شریان پالاتین صعودی شاخه ای از شریان صورت است. این … عروق پالاتین صعودی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان صورت: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان صورت جفت شده به عنوان سومین شاخه اصلی شریان کاروتید خارجی ظاهر می شود و بخشهای بزرگی از ساختارهای سطحی صورت ، از جمله بینی ، لب ها و زبان را تأمین می کند. شریان صورت یک مسیر پیچیده و پیچیده را طی می کند و چندین شاخه را برای تأمین خون اکسیژن دار از ناحیه ریوی در کل ناحیه نمایش می دهد ... شریان صورت: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان زیرمجموعه: ساختار ، عملکرد و بیماریها

شریان زیرین یک شریان کوچک است که از شریان صورت سرچشمه می گیرد. شریان زیرین خون را برای ماهیچه های صورت تأمین می کند و تا حدی مسئول عملکرد مغز با اتصال با شریان های بزرگتر است که به مغز تخلیه می شود. شریان زیرین چیست؟ شریان ها به طور کلی رگ های خونی حیاتی هستند که خون از طریق آنها به… شریان زیرمجموعه: ساختار ، عملکرد و بیماریها