شریان لینگوال: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان زبانی وظیفه خون رسانی به زبان را بر عهده دارد. بین ماهیچه های تحتانی زبان به صورت بسیار مارپیچ عبور می کند. به طور عامیانه به آن شریان زبانی گفته می شود. شریان زبانی از آئورت خارجی به عنوان دومین تنه اصلی در کنار شریان صورت می آید. در مسیر خود ، زیرزبانی… شریان لینگوال: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان زیرزبانی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

یکی از رگ های خونی متعدد در سر انسان، شریان زیر زبانی از شریان زبانی منشا می گیرد. خون رسانی به کف دهان و همچنین غدد بزاقی را فراهم می کند. صدمات مجزا به شریان زیرزبانی می تواند از جمله در حین سوراخ کردن سوراخ زبان رخ دهد، اگرچه … شریان زیرزبانی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها