سرگیجه پیچشی: علل ، درمان و کمک

سرگیجه چرخشی نوعی سرگیجه است که توسط متخصصان پزشکی درک می شود. این حالت اغلب توسط بیماران مانند دوچرخه سواری دور و بر احساس می شود ، جایی که می توان جهت مشخصی از حرکت چرخشی را نشان داد. سرگیجه چرخشی معمولاً خود به خود رخ می دهد و دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. چرخش سرگیجه چیست؟ سرگیجه چرخشی می تواند از چند… سرگیجه پیچشی: علل ، درمان و کمک