مقادیر طبیعی مفاصل

روش صفر خنثی روش صفر خنثی یک روش استاندارد شده برای ثبت میزان حرکت یک مفصل است. میزان حرکت بر حسب درجه زاویه داده می شود. این به سایر پزشکانی که بیمار را ندیده اند اجازه می دهد تا میزان حرکت یا در صورت لزوم محدودیت در حرکت مفصل را درک کنند. فهمیدن … مقادیر طبیعی مفاصل

تحرک مفصل اندام تحتانی | مقادیر طبیعی مفاصل

تحرک مفصل اندام تحتانی مفصل ران: دامنه حرکت مفصل مهره: 5-10° – 0° – 130° کشش خم شدن 45° – 0° – 30° گسترش متمایل به 50° – 0° – 40° چرخش به بیرون به داخل مفصل زانو چرخشی: مفصل کندیل است که در دو قسمت اصلی خود دارای درجات آزادی زیر است… تحرک مفصل اندام تحتانی | مقادیر طبیعی مفاصل