شنوایی سنجی: درمان ، اثر و خطرات

شنوایی سنجی برای بررسی و اندازه گیری پارامترهای عملکردی اندام شنوایی و مشخص کردن هدایت صدا و اختلالات درک صدا استفاده می شود. انواع روش های مورد استفاده طیف وسیعی از آزمایش ساده چنگال را تا روشهای شنیداری سنجی صوتی و گفتاری پیچیده ذهنی و عینی پوشش می دهد. روشهای عینی همچنین شامل شنوایی سنجی الکتریکی ساقه مغز برای هدف… شنوایی سنجی: درمان ، اثر و خطرات