علائم تولد

چند روز به ترتیب چند هفته قبل از تاریخ محاسبه شده تولد، تغییرات زیادی در بدن زن رخ می دهد. نشانه های تولد خود را به روش های متنوع نشان می دهد. از یک طرف فشار روی دنده ها و جناغ سینه کاهش می یابد، از طرف دیگر خانم باردار متوجه می شود که… علائم تولد