جنسیت جنسی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

افراد غیرجنسی نسبت به دیگر افراد احساس گرایش جنسی کمی می کنند یا اصلا احساس نمی کنند. جنس گرایی تا زمانی که منجر به رنج نشود نیازی به درمان ندارد. بی جنسیتی چیست؟ جنس گرایی به عنوان گرایش جنسی خاصی تعریف می شود ، یعنی مشابه دگرجنس گرایی یا همجنس گرایی. بنابراین ، بی جنسیتی معادل این نیست که زن یا مرد دارای… جنسیت جنسی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها