تالاموس: عملکرد، آناتومی، اختلالات

تالاموس در کجای مغز قرار دارد؟ تالاموس در اعماق مرکز مغز، در به اصطلاح دی انسفالون قرار دارد. از دو نیمه تالاموس چپ و راست تشکیل شده است. بنابراین یک قسمت در نیمکره چپ و قسمت دیگر در نیمکره راست قرار دارد. نیمه های تالاموس… تالاموس: عملکرد، آناتومی، اختلالات