پوکی استخوان

تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط از ماهیت کلی است، درمان تومور همیشه در دست یک متخصص انکولوژیست با تجربه است! مترادف استئيت استئيد، استئيت قشر مغز، استئيت اسكلروزان تعريف استئوماي استئوئيدي تغيير تومور خوش خيم اسکلت است. تصویر اشعه ایکس معمولاً فشرده سازی موضعی استخوان را در ناحیه لوله سخت نشان می دهد. پوکی استخوان

درمان | استئوئید استئوئید

درمان برای دستیابی به علائم ، تومور باید به عنوان یک کل (برداشتن انسداد) حذف شود ، زیرا در صورت باقی ماندن بافت باقیمانده می تواند دوباره تشکیل شود (عود). در صورت لزوم ، یک سوراخ با هدایت CT (توموگرافی کامپیوتری) نیز می تواند انجام شود تا نمونه بافتی برای بررسی بافت شناسی بدست آید. تمام مقالات این مجموعه: درمان استئوئید استئوئید