بنفشه های معطر: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

آنها متعلق به خانواده گیاهی خانواده بنفشه (Violaceae) هستند که شامل حدود 500 گونه می شود: بنفشه های معطر (Viola odorata) ، که بنفشه معطر یا بنفشه مارس نیز نامیده می شود ، از منطقه مدیترانه به ایران و قفقاز سرچشمه می گیرد. آنها از زمان های قدیم کشت می شده اند. از قرون وسطی ، بنفشه های معطر خود را به عنوان… بنفشه های معطر: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی