فیپرونیل

محصولات Fipronil در بسیاری از کشورها به صورت محلول قطره ای (نقطه ای) و اسپری برای سگ و گربه (به عنوان مثال ، Frontline ، Eliminall) به صورت تجاری موجود است. این دارو به عنوان داروی دامپزشکی موجود است و از سال 1995 تأیید شده است. فیپرونیل همچنین در ترکیبات آماده سازی همراه با هورمون نوجوانان آنالوگ S-methoprene گنجانده شده است که مانع توسعه می شود ... فیپرونیل

متوپرن

محصولات متوپرن در بسیاری از کشورها منحصراً همراه با حشره کش فیپرونیل به عنوان محلول نقطه ای (Frontline Combo) موجود است. ساختار و خواص متوپرن (C19H34O3 ، Mr = 310.5 g/mol) در داروها به شکل فعال -آنانیومر S -methoprene وجود دارد. اثرات متوپرن (ATCvet QP53AX65) تخمدان و لاروكسيدال است. از رشد نابالغ جلوگیری می کند… متوپرن