مفصل گردنده: ساختار ، عملکرد و بیماریها

مفصل گردان معادل مفصل چرخ یا محور است. یک محور در یک شیار در این مفاصل قرار می گیرد ، جایی که امکان حرکت مانند چرخش را می دهد. مفصل زیر باریکه به ویژه در معرض آسیب و بیماری قرار دارد. مفصل چرخشی چیست؟ استخوان ها در بدن انسان در مفاصل مفصلی به نام مفاصل قرار می گیرند ،… مفصل گردنده: ساختار ، عملکرد و بیماریها