سندرم Rosai-Dorfman: علل ، علائم و درمان

سندرم Rosai-Dorfman که به طور هدفمند به عنوان هیستوسیتوز سینوس نیز شناخته می شود، نوعی تکثیر ماکروفاژهای بافتی فعال (هیستوسیت) در سینوس های غدد لنفاوی در ناحیه گردن است که به ندرت در اروپا رخ می دهد. هیستوسیت های فعال شده دیگر سلول های ایمنی را بدون فاگوسیتوز کردن آنها در بر می گیرند. علل بیماری معمولاً خود محدود شونده که عمدتاً بر … سندرم Rosai-Dorfman: علل ، علائم و درمان