توانایی تولید مثل: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

ظرفیت تولید مثل به توانایی مردان و زنان برای داشتن فرزند همراه با شریک زندگی اشاره دارد. اولین بار در بلوغ جنسی ظاهر می شود و در طول زندگی در مردان ادامه می یابد، در حالی که در زنان در یائسگی به پایان می رسد. ظرفیت تولید مثل چیست؟ ظرفیت تولید مثل به توانایی زن و مرد برای پدر شدن فرزند اشاره دارد… توانایی تولید مثل: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها