پلی سیتمی: تعداد زیادی گلبول قرمز

چندگلوبولیا چیست؟ اگر تعداد گلبول‌های قرمز خون (گلبول‌های قرمز) در نمونه خون افزایش یابد، به آن چند گلوبولی می‌گویند. در بیشتر موارد، این به دلیل کمبود اکسیژن است. علت ممکن است خارجی باشد (به عنوان مثال، ماندن طولانی مدت در هوای "رقیق" در ارتفاعات بالا). با این حال، اغلب… پلی سیتمی: تعداد زیادی گلبول قرمز